Home INFO+ A ËSHTË E LEJUAR LARJA E BURRIT DHE GRUAS BASHKË

A ËSHTË E LEJUAR LARJA E BURRIT DHE GRUAS BASHKË

51
0
SHARE

Bashkëshortët e kanë të lejuar që bashkë të lahen në një vend, edhe nëse burri shikon në gruan e tij dhe gruaja në burrin e saj. Lidhur me këtë ekzistojnë hadithe që e vërtetojnë këtë.

Argumenti i parë është ai të cilin e transmeton Aisha radijAllahu ‘anha: “Unë jamë larë bashkë me të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem prej një ene, ashtu që të na përziheshin duart, ai merrte më shumë ujë saqë fillova t’i them: “Më lër mua, më lër mua.” Aisha thotë: “Ndërsa të dytë ishim xhunub.” (Transmeton Buhariu, Muslimi dhe Ebu Avane. Albani thotë: “Kjo është dëshmi për pasaktësinë e asaj që transmetohet prej Aishes radijAllahu ‘anha se kishte thënë “Kurrë nuk e kam parë vendin e turpshëm të të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem”)

Transmetohet prej Muavija b. Hajdit se kishte thënë: “O i Dërguari i Allahut, kur janë në pyetje vendet tona të turpit, çka është e lejuar e çka muk është e lejuar?” Pejgamberi sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem tha: “Ruaje vendin tënd të turpit përveç bashkëshortes tënde dhe prej asaj që është nën pushtetin tënd.” (Ibën Urve el-Hanbeli në veprën e tij El-Kevakib thotë: “Secili bashkëshortë e ka të lejuar të shikojë dhe ta prek tërë trupin e bashkëshort (es) it, madje edhe organin gjenital për shkak të këtij hadithi, sepse bashkëshorti e ka të lejuar që të knaqet duke shikuar dhe duke prekur organin gjenital të bashkëshort (es) it të vet. Kjo i lejohet ngjashëm siç lejohet që të shikojë dhe t’i prekë pjesët tjera të trupit.”

Ky është mendimi i Malikut dhe i të tjerëve, ndërsa e transmeton Ibënu Sadi prej Vakidit se kishte thënë: “E kam par Malik b. Enesin dhe Ibënu Ebi Zi’bin se nuk kanë konsideruar si diçka të keqe që njeriu ta shikojë organin gjenital të gruas dhe që gruaja ta shikojë organin gjenital të burrit.”)